Integritetspolicy

Vår målsättning är att du ska vara trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Kompetensinstitutet Norden AB. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar och kontakt

Kompetensinstitutet Norden AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som uppges nedan.

Har du frågor, synpunkter eller vill utöva någon av de rättigheter du har som registrerad enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679), GDPR, är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen kundtjanst@kompetensinstitutet.se eller ringa oss på telefonnummer 08- 20 03 73.

När sker behandling av personuppgifter?

Kompetensinstitutet Norden AB behandlar dina personuppgifter när du:

  • Anmäler dig till våra konferenser och kurser
  • Anmäler dig till nyhetsbrev
  • Söker lediga tjänster eller anmäler intresse för anställning hos oss
  • Deltar i undersökningar
  • Söker kontakt med oss i övrigt
  • Marknadsföringsutskick

Registrerade uppgifter

Kompetensinstitutet Norden AB:s kunder är juridiska personer. När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. Kompetensinstitutet Norden AB:s strävan är att inte samla in eller spara känsliga personuppgifter. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett seminarium eller utbildning, att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du anmäler dig till våra kurser och konferenser, beställer tjänster eller nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt kundregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Kompetensinstitutet Norden AB:s tjänsteutbud.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i kundregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Kompetensinstitutet Norden AB, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en kurs eller ett seminarium eller för att utföra beställningen. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss.

Samarbetspartners på våra evenemang får i vissa fall tillgång till personuppgifter för det enskilda evenemang man samarbetar kring. För övrigt säljer eller distribuerar vi ej dina personuppgifter eller gör dem tillgängliga för tredje part. Vi kan dock behöva dela information med våra leverantörer såsom reklambyrå och tryckerier på den konferens du deltar på. Vi kan också behöva låta konsulter och våra leverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, exempelvis betalningar. Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till Kompetensinstitutet Norden AB:s leverantörer av IT-tjänster.

Våra arrangemang främjar nätverkande mellan deltagarna. Därför kommer ditt namn, organisation, befattning och ort att finnas med på en deltagarlista som delas till andra deltagare på respektive arrangemang. Om du inte samtycker att dina personuppgifter delas till andra deltagare så kan du meddela oss detta senast 3 veckor före arrangemanget äger rum.

I samtliga ovan nämnda situationer är Kompetensinstitutet Norden AB personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Kompetensinstitutet Norden AB använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa Kompetensinstitutet Norden AB:s instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Kompetensinstitutet Norden ABs instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter,

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Rätt till tillgång

Du som registrerad, fysisk person har rätt att få tillgång till de personuppgifter Kompetensinstitutet Norden AB behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Du som registrerad, fysisk person har rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade av Kompetensinstitutet Norden AB. Observera att detta endast gäller faktamässigt eller juridiskt felaktiga uppgifter.

Rätt till radering

Du som registrerad, fysisk person har under vissa förutsättningar rätt att få alla dina personuppgifter helt raderade av Kompetensinstitutet Norden AB. Detta gäller dock inte för personuppgifter som Kompetensinstitutet Norden AB måste spara enligt gällande lagkrav eller för att kunna uppfylla ett avtal.

Rätt till dataportabilitet

Du som registrerad, fysisk person har rätt att få dina personuppgifter porterade för att kunna byta tjänsteleverantör. Kompetensinstitutet Norden AB ska då tillhandahålla dina personuppgifter till dig i ett allmänt använt, maskinläsbart format.

Rätt att tacka nej till direktmarknadsföring

Du som registrerad, fysisk person har alltid rätt att tacka nej till alla former av direktmarknadsföring från Kompetensinstitutet Norden AB. Behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte ska då upphöra omgående.

Kompetensinstitutet Norden AB sparar sedan e-postadresserna till de kunder som tackat nej till direktmarknadsföring i en så kallad ”spärrlista” för att kunna säkerställa att ingen ny direktmarknadsföring skickas ut till dem.

Behandling som grundar sig på samtycke

Har den registrerade lämnat samtycke för en specifik personuppgiftsbehandling har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. All behandling ska då avbrytas omgående av Kompetensinstitutet Norden AB. Observera att ett återkallande av samtycke inte gör den behandling som tidigare skett med stöd av samtycket olaglig.

Besökaridentifiering, cookies och loggar

På vår webbplats används ”cookies”. ”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av ”cookies”. Den ena är ”sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är ”varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.
De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Kompetensinstitutet Norden AB upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information lämnas inte ut till utomstående.

Säker identifiering och handläggningstid

För att Kompetensinstitutet Norden AB ska kunna tillmötesgå den registrerades rättigheter enligt GDPR krävs att Kompetensinstitutet Norden AB kan verifiera den registrerades identitet. Medarbetare hos Kompetensinstitutet Norden AB kan därför behöva återkomma till den registrerade med kontrollfrågor.

Har den registrerade begärt att få utöva någon av sina rättigheter, och den registrerades identitet är säkerställd, ska den registrerades begäran ha tillmötesgåtts inom en månads tid. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Kompetensinstitutet Norden AB ska underrätta den registrerade om en sådan förlängning inom en månad från det att begäran mottagits samt ange orsakerna till förseningen.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Kompetensinstitutet Norden AB har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Marknadsföring

I marknadsföringssyfte behandlar Kompetensinstitutet Norden AB e-postadresser som används av fysiska personer i deras yrkesroller kopplat till vilket rättsområde som är relevant för den fysiska personen baserat på vilket område hen arbetar inom. E-postadressen används sedan för att göra riktade marknadsföringsutskick. I detta fall har Kompetensinstitutet Norden AB gjort en intresseavvägning och konstaterat att Kompetensinstitutet Norden AB har ett intresse av att kunna marknadsföra sig som företag.

Personuppgifter som används i marknadsföringssyfte på det här sättet sparas tills de inte längre är aktuella.

Sociala medier

På Kompetensinstitutet Norden ABs konton i sociala medier publiceras ibland foton med tillhörande namn på exempelvis kunder eller mässdeltagare. I sådana fall inhämtas samtycke från den personen i samband med publiceringen. För detta används en samtyckesblankett som tillhandahålls av den medarbetare hos Kompetensinstitutet Norden AB som har kontakt med den registrerade vid fototillfället.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen, som under 2018 kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten, är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd.

Som registrerad har du rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om du upplever att dina rättigheter har åsidosatts av en personuppgiftsansvarig.